Parkeringsplatser

Föreningen har egna parkeringsplatser belägna i anslutning till huset. Totalt finns det 17 vanliga platser (”markplatser”) och 18 platser i carport med tillgång till eluttag.

Månadsavgiften för en markplats är 400 kronor och för en plats i carport kostar det 650 kronor. Till platsen i carport ingår kostnaden för elen, du måste dock kvittera ut en nyckel för att få åtkomst till själva eluttaget.

Nuvarande köstatus till parkeringsplatserna anges inte här, men sedan 2018 har det ständigt varit en kortare kö till parkeringsplatserna, och man har normalt inte fått tillgång till parkering på tillträdelsedagen som köpare. I normalfallet dock inom ett par månader.

Precis brevid huset finns föreningens parkering belägen, både med platser i carport och vanliga markplatser.
Precis brevid huset finns föreningens parkering belägen, både med platser i carport och vanliga markplatser.

Parkeringsförbud
Observera att det råder parkeringsförbud överallt runt våra parkeringsplatser förutom på den plats som du som boende (eventuellt) hyr av föreningen. Vid flytt eller lastning och lossning till porten på Majrovägen 5 är det självklart tillåtet att ha sin flyttbild vid denna port om den ställs så att andra bilar fortfarande kan passera – den måste dock hela tiden hållas under uppsikt eller ett telefonnummer finnas synligt i framrutan om bilen på något sätt står i vägen.

Parkering utmed husvägg förbjuden

Det är under inga omständigheter tillåtet att stanna sin bil inom 10 meter från vår sopstation, då denna då kan förhindra sophämtning. Entreprenören åker då vidare och föreningen står kvar med en överfull sopstation.

Parkeringsövervakning
Sedan 1 februari 2017 övervakar Q-Park AB de delar av våra parkeringsplatser där det råder parkeringsförbud. Detta sedan vi upprepade gånger inte har kunnat få våra sopor tömda på grund av felparkerade bilar.

Q-Park kommer att befinna sig vid fastigheten ett antal gånger per dag och då bötfälla bilar parkerade utanför uppritade p-rutor, alltså i det området där det råder parkeringsförbud.

Det är fortsätt tillåtet att stanna vid porten Majrovägen 5 för att lasta i- och ur sin bil, men inte att lämna sin bil obevakad där.

Vid in- och utflyttning på Majrovägen 5 finns det möjlighet att få ett tillfälligt och tidsbegränsat parkeringstillstånd som gör det möjligt att parkera sin flyttbil vid porten. Denna måste då hela tiden ligga väl synlig i vindrutan på bilen för att inte böter ska skrivas ut. Kontakta styrelsen vid behov av ett sådant tillstånd.

Observera att hanteringen av parkeringsböter helt administreras av Q-Park, och styrelsen inte har någonting med detta att göra.

Q-Park skylt

Vi kan även själva anmäla felparkerade bilar till Q-Park: Bilar som står parkerade utanför parkeringsfickorna vid vår parkering, där det råder parkeringsförbud, kan anmälas direkt till Q-Park som då kommer att skriva ut böter. Felanmälan görs på nummer 0771 – 96 90 00.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att göra detta, då dessa bilar kan hindra att sopkärlen töms även om de står ganska långt bort från sopkärlen eftersom tömningsbilen måste backa in för att kunna tömma. Det går såklart också bra att felanmäla bilar som står fel på andra platser, och t.ex. blockerar dig att komma in/ut i din hyrda parkeringsplats.

Användningsinstruktioner elstolpe
Här följer användarmanualen för elstolpen:
[pdf] Parkeringsstolpe insats AEL-AELM

Här följer information om tillkopplingstider för elen i stolpen vid olika utetemperaturer:
Parkeringsstolpe Tillkopplingstider

Sammanfattning av regler för nyttjande av parkeringsplats
1. Parkerigsplatser hyrs ut för hela månader, med hyresperioden startandes den första i månaden. Detta gäller även om ett kontrakt undertecknas t.ex. den 5:e i månaden. Anledningen är att våra ekonomiska förvaltare bara kan ta betalt för hela månader åt gången. Undantag ges om ett kontrakt skrivs under väldigt sent i månaden, då hyresperioden istället startar från nästa månadsskifte.
2. Person som bor i föreningen har alltid företräde till parkeringsplatser, det innebär att om det finns platser uthyrda till andra än medlemmar och en medlem vill hyra plats så kommer den externa person som haft plats under kortast tid att få sitt kontrakt uppsagt.
3. Den ömsesidiga uppsägningstiden för en parkeringsplats i föreningen är tre månader. Detta gäller ej externa parkeringshyresgäster, där uppsägningstiden är en månad.
4. Uppsägning av parkeringsplats ska ske skriftligen.
5. Ändring av ovan angiven hyra sker enligt styrelsens beslut.
6. Snöröjning av den hyrda bilplatsen ombesörjes av hyresgästen.
7. Hyresgästen är ansvarig för att hålla sin parkeringsplats i ett sånt skick att omgivande parkeringsplatser inte påverkas.
8. Föreningens parkeringsplatser är till för bilar av storlek motsvarande en vanlig personbil. Större fordon än så får parkeras om dessa inte utgör ett hinder för bilarna runt omkring. I det fallet sägs platsen upp.
9. Till föreningens parkeringsplatser har varje bostadsrätt i första hand rätt till en plats. Om det finns lediga platser kan bostadsrättsinnehavare teckna avtal för fler än en plats. I detta fall äger föreningen dock rätten att säga upp platsen, med sedvanlig uppsägningstid, om det uppstår en kö till föreningens parkeringsplatser med bostadsrättsinnehavare som helt saknar parkeringsplats i föreningen. (Denna regel infördes i början av 2020 och kommer inte att tillämpas retroaktivt, men gäller från och med 2020 alla nytecknade avtal.)

Föreningen har även en parkeringsplats i carport som är särskillt anpassad för rörelsehindrad boende, för denna gäller särskillda regler, och företräde till platsen ges till boende med särskillda behov. Kortfattat gäller dessa regler:
1. Företräde till platsen ges till rörelsehindrad boende.
2. Om ingen rörelsehindrad boende gör anspråk på platsen hyrs den ut som vanligt, men om boende med särskilda behov anmäler intresse kommer dåvarande hyresgäst att tvingas flytta till annan plats om sådan finns, alternativt placeras först i kön för en ny plats.
3. Om ovan situation uppstår gäller enbart 1 månads uppsägningstid från föreningen mot person som utnyttjar platsen utan att ha särskllda behov.

Fullständiga regler finns angivna på parkeringsplatsavtalet som skrivs under vid hyresperiodens start. Parkeringsavtalet fungerar även som uppsägningsblankett.

Huset på distans - innergård
I förgrunden syns några av föreningens markplatser, mellan dessa och innergården finns det gemensamma cykelförrådet.

Intresse för parkeringsplats anmäls till styrelsen. För att underlätta administrationen, vänligen meddela följande information på en gång när du anmäler intresse för parkeringsplats:

– Vilken typ av plats du är intresserad av (markplats, carport eller båda).
– Från vilket datum du vill ha tillgång till platsen.
– Förnamn, efternamn och personnummer på person(er) som ska stå på kontraktet (högst två personer)
– Adress
– Lägenhetsnummer
– Telefonnummer
– Registreringsnummer på bilen som kommer att nyttja parkeringsplatsen.
– Om du vill kvittera ut en nyckel till elstolpen (endast aktuellt för platser i carport).
– Eventuellt innehav av parkeringstillstånd för rörelsehindrade från Stockholm Stad, för företräde till platsen för rörelsehindrade.

Köregler
– Boende i Brf Geringslådan har företräde till parkeringsplatser men om det finns outhyrda platser är det även möjligt för personer som ej är medlemmar att hyra en plats.
– Ett undantag till ovan regel är personer som köpt en bostadsrätt i föreningen men ännu ej tillträtt denna. Denna person kan ställa sig i kö, men kötiden kommer att räknas från tillträdelsedatum.
– Person som står först i kön kommer att erbjudas parkeringsplats av önskad typ när en ledig sådan finns.
– Tackar man nej till erbjuden parkeringsplats enligt ovan kommer man att strykas från parkeringskön, och erbjudandet går vidare till nästa i kön. Undantag till denna regel görs enbart om man väljer att stå kvar i parkeringskön till den typ av parkeringsplats man ej erbjöds enligt ovan.

Observera att det på sträckan av Majrovägen belägen i direkt anslutning till föreningens hus råder parkeringsförbud.

Laddning av elbil
Observera att den befintliga elstolpen vid carportplatsen enbart är ämnad för koppling av motorvärmare/kupevärmare. Elen för detta ingår även i avgiften till föreningen för caportplatsen.

Sedan Årsstämman 2016 är det dock tillåtet för den enskillda boende som har avtal för en carportplats att installera en tillsats till stolpen för laddning av elbil. Då detta ännu inte har utnyttjats av någon boende så finns det ännu inte så mycket information här att tillgå, men det som gäller är:

  • Innan någon installtion av laddstolpe för elbil kan påbörjas måste den boende teckna ett avtal med föreinngen kring detta, avtalet reglerar bland annat ansvar för stolpen och kostnader relaterade till denna.
  • Alla kostnader i samband med installationen av stolpen betalas av den person som vill få stolpen installerad.
  • Det ska vara möjligt att enskillt mäta den el som förbrukas av stolpen, så att kostnaden för detta kan faktureras den enskillda boende.
  • Person som vill installera laddstolpe får själv göra de nödvändiga efterorskningarna för att hitta lämplig produkt och elektriker som kan installera denna. Styrelsen kommer dock att kräva att arbetet görs av behörig elektriker med F-skattesedel.
Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen