Brandsäkerhet och Brandskyddspolicy

Brandsäkerhet är ett väldigt viktigt ämne, och någonting som föreningen genom styrelsen ständigt arbetar aktivt med genom exempelvis regelbunda brandsäkerhetsinspektioner av våra gemensamma utrymmen, samt genom att så behövs ta in certifierad personal för att besiktiga fastighetens skick.

Ditt ansvar som medlem i föreningen

Alla som bor i fastigheten uppmanas att gemensamt ta ett ansvar för att brand i fastigheten förhindras. Det av största vikt att vi alla hjälps åt och förebygger bränder genom egna åtgärder hemma samt att rapportera brister, risker och tillbud. Återkoppla alltid till styrelsen om trasiga
branddörrar, pipande brandvarnare, blinkande belysning och blockerade utrymningsvägar.

I respektive bostad är den enskilde medlemmen ansvarig för brandskyddet. Viktigt är att de brandvarnare som föreningen tillhandahållit för varje lägenhet kontrolleras minst en gång per år.

Föreningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet, men lägenhetsinnehavaren kan ställas till ansvar för skador som kan ha förorsakats eller förvärrats av denne.

Vid andrahandsuthyrning har lägenhetsinnehavaren det fulla ansvaret gentemot föreningen.

Brandskyddsregler för Brf Geringslådan

Följande brandskyddsregler gäller i BRF Geringslådan:
1. Brandvarnare och brandsläckare
2. Förvaring av brandfarliga varor inklusive däck
3. Tobaksrökning och öppen eld
4. Allmänna utrymmen och dörrar
5. Trappuppgångar och utrymningsvägar
6. Förvaring av cyklar och barnvagnar
7. Hissar
8. Elinstallationer
9. Grillar på balkonger och uteplatser
Läs även mer om hur du kan undvika brand i din lägenhet och i föreningens hus på Stor Stockholms brandförsvars sida https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/brandskydd-i-lagenhet/

1. Brandvarnare och brandsläckare

Brandvarnare har monterats i varje lägenhet. Du som lägenhetsinnehavare ansvarar själv för underhållet av denna, såsom batteribyte och funktionskontroll. Brandvarnare ska kontrolleras minst en gång per kvartal.

Brandvarnaren testas genom att centrumknappen trycks in. När batteriet är uttjänt (de var vid installationen utrustade med 10-års batterier) ska brandvarnaren bytas ut i sin helhet. Tänk på att du som boende ansvarar för underhållet av brandvarnaren i din lägenhet enligt föreningens stadgar.
Kontakta styrelsen om din brandvarnare gått sönder.

Det finns brandvarnare monterade på samtliga vindar och i trapphusen, dessa är seriekopplade, för att vi så snabbt som möjligt ska kunna upptäcka och lokalisera brand på vinden. Det är självklart alla boendes skyldighet att om man hör en brandvarnare pipa i trapphuset undersöka detta närmre!

Föreningen har installerat brandsläckare i gemensamma utrymmen. Dessa finns längst ner vid postlådorna i varje trapphus, längst upp vid vindarna i varje trapphus samt i vår gemensamma tvättstuga.

Styrelsen råder alla att köpa in brandsläckare (pulversläckare) och brandfilt till det egna hemmet. Utförlig information hittar ni hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: Brandsäkerhet i
flerbostadshus

2. Tillåten förvaring av brandfarliga varor

Exempel på brandfarliga varor är T-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska,
bensin, tändvätska, sprayburkar.

 • I lägenhet: sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska i
  behållare av högst 10 liters storlek. Detta gäller även om man har inglasad balkong, dvs
  förvaringsvolymen ökas inte.
 • I vindsförråd/markförråd: Ingen förvaring av brandfarliga varor får ske. En uppsättning däck
  för en bil eller MC/Moped är tillåtet.

3. Tobaksrökning/öppen eld

Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen. Det får inte förekomma öppen eld i allmänna utrymmen eller på balkonger. Kommunalt eldningsförbud ska följas.

4. Allmänna utrymmen och dörrar

Dörrar mot eller inom allmänna utrymmen får inte ställas upp eller blockeras. Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla koll på felaktiga branddörrar. Samtliga branddörrar i fastigheten är uppmärkta med en dekal som tydligt visar att de är just branddörrar. Dessa skall alltid hållas stängda, samt vara försedda med mekanism som automatiskt stänger dörren efter dig.

5. Trappuppgångar och utrymningsvägar

Trapphus, våningsplan och entréhallar ska alltid hållas fria från brännbara föremål. Det som inte finns i trapphusen går inte heller att tända på.

Ingenting får förvaras eller placeras i dessa allmänna utrymmen. De är utrymningsvägar vid brand.

6. Förvaring av cyklar samt barnvagnar

 • Barnvagnar får inte vara uppställda i trappuppgångar. Dessa ska förvaras i barnvagnsrum
  eller i lägenheten.
 • Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar. Dessa ska ställas i cykelställ utanför fastigheten
  eller i cykelförråd.

7. Vindsförråd/Markförråd

I vindsförråd/markförråd får inga brandfarliga varor förvaras. En uppsättning däck till en bil, eller MC, får förvaras där. Brinnande däck orsakar en stor rökutveckling, se därför till att de förvaras så att ingen lätt kan tända eld på däcken.

Utanför förråden få heller ingenting förvaras, det ska vara tomt i gångarna och i nischerna.

8. Hissar

Vid brand ska inte hissar användas.

9. Elinstallationer

Elinstallationer i lägenheten ska vara fackmannamässigt utförda.

10. Grillning på balkonger och uteplatser

Det är inte tillåtet att grilla med öppen låga (alltså med gasol- eller kolgrill) på vare sig uteplatser eller balkonger på grund av brandrisken. Används istället föreningens gemensamma grillar på innergården, eller placera din egen grill bredvid de gemensamma grillarna.

Vid grillning ansvarar man för att detta görs på ett säkert sätt. Det är självklart inte tillåtet att lämna en brinnande/glödande grill utan uppsyn. Kol skall kastas i plåttunnan vid grillplatsen efter att den har slocknats och får ej kastas direkt i kärlet för hushållssopor.

Det är absolut förbjudet att lämna kvar grillkol eller tändvätska vid grillarna efter avslutad grillning.

Det ska du göra om det börjar brinna:

 • Rädda först dem som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
 • Varna alla dem som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden – inte på lågorna

Ovanstående ordning är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Mer information
Här följer två PDF-filer från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap angående just detta.
[pdf] Skydda ditt hem mot bränder.
[pdf] Skydda dig mot brand.

Print Friendly, PDF & Email

Information från Bostadsrättsföreningen Geringslådan i Gubbängen